Dordtse Biesbosch Triathlon
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Dordtse Biesbosch Triathlon.


ARTIKEL 1: DEFINITIES
• Organisator: Triathlon Vereniging Dordrecht;
• Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
• Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven en aan wie de Organisator een startbewijs heeft toegewezen voor deelname aan het Evenement;
• Evenement: het door Organisator georganiseerde sportevenement Dordtse Biesbosch Triathlon;
• Inschrijfgeld: de door Deelnemer aan Organisator te betalen vergoeding voor deelname aan het Evenement.

ARTIKEL 2: DEELNAME
1. Tijdens deze wedstrijd is het wedstrijdreglement van de NTB van toepassing.  Dit betreft o.a.
     a. Is de watertemperatuur lager dan 16°C dan is een wetsuit verplicht. Is de watertemperatuur hoger dan 22°C dan is het gebruik van een wetsuit niet toegestaan.
     b. Het dragen van een helm bij het fietsen is verplicht.
     c. Het is niet toegestaan om met een koptelefoon, headset of ‘oortjes’ met muziek te lopen of fietsen tijdens de wedstrijd.
     d. Het dragen van een badmuts bij het zwemmen is verplicht.
2. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
3. Deelnemer heeft het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid ingevuld.
4. Deelnemer neemt persoonlijk aan het Evenement deel. Het is Deelnemer niet toegestaan een andere persoon in plaats van Deelnemer aan het Evenement te laten deelnemen.
5. Deelnemers dienen zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels.
6. Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
7. Deelname aan de 1/8e serie is mogelijk voor iedereen vanaf de leeftijd van 14 jaar.  De leeftijd van een atleet wordt bepaald door de leeftijd op 31 december van het jaar waarin het evenement plaats vindt.
8. De organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen om redenen van veiligheid of toegankelijkheid.
9. De annuleringsvoorwaarden van de Nederlandse Triathlonbond zijn van toepassing
- Deelnemers die zich minimaal 90 dagen voor het evenement bij de organisatie afmelden (ongeacht welke reden) ontvangen altijd hun inschrijfgeld retour minus 5 euro aan administratiekosten.
- Deelnemers die zich tussen de 89 en 30 dagen voor het evenement bij de organisatie afmelden ontvangen 50 procent van hun inschrijfgeld retour.
- Deelnemers die zich korter dan 30 dagen voor het evenement bij de organisatie afmelden ontvangen géén inschrijfgeld retour.
- In geval het evenement door overmacht (en in samenspraak met de NTB-gedelegeerde en/of de wedstrijdleider) op of kort voor de wedstrijddag wordt afgelast vindt in principe géén restitutie van het inschrijfgeld plaats. De organisatie kan later besluiten hier van af te wijken. Onder overmacht wordt verstaan elke uitzonderlijke omstandigheid die naar redelijkheid en billijkheid en naar het oordeel van Organisator buiten de macht van Organisator ligt, zoals extreme weersomstandigheden (hitte, regenval, storm, onweer, etc.), een tekortkoming van leveranciers van Organisator in de nakoming van de met Organisator gesloten overeenkomsten, storingen in de levering van energie en materialen, het tenietgaan van voor het Evenement noodzakelijke zaken, maatregelen van overheidswege die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderen, onlusten en vandalisme.
- Terugbetaling van inschrijfgelden door de organisatie vindt uiterlijk 30 dagen na de afmelding plaats door de NTB .
- Inschrijvingen, wijzigingen en annuleringen lopen via je NTB account :  https://mijn.triathlonbond.nl/login Wil je overleg of heb je aanvullende vragen, neem dan contact met ons op via contact@dordtsebiesboschtriathlon.nl

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID
10. Deelname is op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, de tijdens het evenement opgelopen schade en/of ongevallen. Deelnemers vrijwaren de organisatie van alle aanspraken en/of vorderingen kunnen voortvloeien uit deelname aan deze triathlon. Tevens is Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Het voorgaande lijdt uitzondering indien genoemde schade het directe gevolg is van aan Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
11. Indien ondanks het bepaalde in voorgaand artikel 10 enige aansprakelijkheid op Organisator rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Organisator wordt uitgekeerd.
12. Deelnemer vrijwaart Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen .
13. De deelnemer verklaart in een goede gezondheid te verkeren om aan de wedstrijd deel te nemen.

ARTIKEL 4: PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
14. De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn naam en eventueel leeftijdscategorie in uitslagen en op de deelnemerslijst komt te staan die online gepubliceerd zullen worden.
15. Bij de inschrijving zullen wij vragen om een aantal persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de verwerking van uw inschrijving en om u informatie te verstrekken over het evenement. Uw e‐mailadres kan ook gebruikt worden om u te informeren over volgende edities van deze triathlon die wij zullen gaan organiseren.  Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

ARTIKEL 5: PORTRETRECHT
16. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is, zonder daar een vergoeding voor te claimen.

ARTIKEL 6: GESCHILLEN
17. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18. Alle geschillen tussen Organisator en Deelnemer worden beslecht door een bevoegde rechter.